Haber

Kamu müteahhitlerine kadro verilmesini öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele ekip verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlar Hakkında Kanun ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 663 Sayılı Kanun Kabul Edildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Kurulu.

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip yardımcısı ve müezzin-kayyım vekilliği açık olarak görev yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar imam-hatip unvanlı memur takımlarına atanabilecek. Başkanlıkça ilan edilecek yerlere hatip ve müezzin-kayyım atanır.

Açıkça imam hatip vekilliği ve müezzin-kayyım vekilliği yapanların unvanlı memur kadrosuna atanabilmeleri için, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmaları, yine yeterli puan almaları gerekecek. Kamu Görevlisi Seçme Sınavında geçerli olmak ve sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Memur takımlarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nda norm kadro uygulaması sonucunda ortaya çıkan yabancı uyrukluların öğretmen ihtiyacının takım öğretmeni istihdamı ile karşılanamaması durumunda hizmetine ihtiyaç duyulacak öğretmenlerin bu görevden alınması kesindir. -zamanında, Adıyaman Tıp Kurumundan uzmanlar, Devlet Konservatuarı sanat fakültesi üyeleri, İstanbul Belediye Konservatuarı sanatkarları, yurt dışı kurum ve yurt dışı kuruluşlarda. Bazı hizmetlerde çalıştırılacak işçiler de zorunlu hallerde sözleşmeli çalıştırılabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak muayene ve istisnalar, kendilerine ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ve verilecek iş sonu tazminatının kapsamı, verilecek izinler, unvan yabancı kuruluşlarda çalıştırılacak işçi için pozisyonun nitelikleri, iş sözleşmesinin feshi, feshi halleri, istihdama ve sözleşmeye ilişkin hususlar ayrı ayrı aranır. Esas ve usulleri Başkan tarafından belirlenir.

Bu fıkra kapsamındaki yabancı kuruluşlarda çalıştırılacak sözleşmeli personelin iş sözleşmesinin şartları, mali yılla sınırlı olmak kaydıyla zaruret halinde Başkan tarafından belirlenir.

Bu şekilde istihdam edilenler, sözleşmeli işçi olması halinde, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmeleri kurumları tarafından feshedilmedikçe veya sözleşme süresi içinde sözleşmelerini tek taraflı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, sözleşmeyi yenilemedikleri takdirde, sözleşmenin fesih tarihinden ve sona erme tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe.

Devlet Memurları Kanununa tabi kamu idarelerinde, işin kesintiye uğraması şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek unvanlarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli işçi çalıştırılabilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli işçilerden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, görev süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde yerlerine aynı unvanlı memurlara atanırlar. bu dönemin

Aynı unvan ve unvana sahip olmayanlara atanacak takımlar Başkan tarafından belirlenir. Bu işçi can güvenliği ve sağlığı dışında 3 yıl içinde başka bir yere atanamaz. Subay timlerine atananlar, aynı zeminde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Bu kapsamda sözleşmeli işçi kadrolarında memur kadrolarına atananların geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçmeyecek ve kazandıkları haklar aylık derece ve kademelerin tespitinde daha fazla ödenecektir. .

Subay takımlarına atananlar, görev tarihini takip eden ay başından itibaren görevlendirildikleri takımın mali ve sosyal haklarına hak kazanırlar, mali ve sosyal haklarından mahsup yapılmaz. önceki durumlarında aldılar. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama

Teklife göre, 1 yıldan az süreyle ayın veya haftanın bazı günleri veya günün belirli saatlerinde yarı zamanlı olarak çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma ve geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun kararları. Kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli işçi ile mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli işçi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanacak.

Yönetmelik ile mahalli idarelerde takıma geçen işçi ancak mahalli idareler ortasında kadroya geçebilir ve takıma geçen diğer bir işçi 4 yılını doldurduğu tarihten itibaren devir hakkına sahip olur. sözleşmeli bir pozisyonda geçirilen süreler de dahil olmak üzere hizmet.

Teklife göre 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur olabilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamında sözleşmeli işçi çalıştıranlardan bir kısmı vizeli olduğu kurum ve birime, bir kısmı da Cumhurbaşkanınca belirlenecek memur ekiplerine alınacak.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde görev yapan ve genel kuralları taşıyanlar, sözleşmeli işçi olarak çalıştırılmaları esas alınarak memur kadrosuna aktarılacak.

30 gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumları tarafından atanır.

Teklife göre, 28 Kasım 2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, atama, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevinde olmayanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilerin başvuru ve atama süreleri göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

Sözleşmeli usta alımı

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar ile dönemsel ve sezonluk hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sanatçılar, 1 yıldan az olmak, 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olmak, birebir veya emsal görevleri yerine getirmek. İşçi de hep misyon yapan zanaatkârlarla aynı statüye getiriliyor.

Buna göre, yapılacak atamalarda kurumların boş kontenjanları kullanılacaktır. Yeterli kontenjan bulunmaması halinde atama ile pozisyon oluşturulmuş sayılır. Bu durumda yapılan atamalar, atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvan, numara, kurum ve birim belirtilerek Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Belediyelerde sözleşmeli personel ataması

Belediye Kanununda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli işçilerin atamaları KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personel alımı, memur ekiplerine ilk kez işe alım yöntemine tabi olacak. Sözleşmelilerden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına göre memur takımlarına atanırlar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar 1 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçmemek şartıyla kazanılmış hakların aylık derece ve düzeylerinin belirlenmesinde daha fazla ücretlendirilir.

Teklifle birlikte Sağlık Bakanlığı’nda açıktan ebe ve hemşire vekilliği yapanların da ekibe dahil edilmesi sağlandı.

Buna göre, ebe ve hemşire vekilliği alenen ve kanundaki genel kuralları taşıyanlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde Bakanlıkça ebe ve hemşire ekiplerine atanacak. Bu unsura göre memur kadrolarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilemeyecek.

başörtüsü tartışması

Bu arada AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, teklife 31 Mart 2019 tarihinden sonra iş akitleri haksız yere feshedilenlerin de dahil edilmesini istediklerini söyledi.

Cora, 2019’da AK Parti’den CHP’ye geçen İzmir Selçuk Belediyesi’nde çalışan bir kadın işçinin başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirtti. CHP’li milletvekillerinin tepkisi üzerine bunun doğru olduğunu dile getiren Cora, 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP’li belediyeler tarafından ihraç edilen ancak mahkemenin işbaşı yapma kararına rağmen işe iade edilmeyenlerin olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP’li belediyeye böyle bir suçlamanın yapılamayacağını ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak, belediye başkanıyla görüştüğünü ve başörtüsü taktığı için işten atıldığı iddia edilen kişinin belediyenin kurulması için işe alındığını söyledi. Koruma Uygulama ve Denetleme Dairesi’ne, ancak sözleşmesi bitince büro kurulmadı. belirtilmiş.

Başörtüsü üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyen Sındır, kendisine tepki gösteren Cora’ya “Yazıklar olsun” dedi.

Doğruyu söylediğini ifade eden Cora ve CHP’li milletvekilleri arasında tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıyı yarıda kesti.

Aranın ardından yasa tasarısı üzerindeki müzakereler kaldığı yerden devam etti.

araban-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler